Notices

Notices from Cyngor Cymuned Cilycwm Community Council;

Cilycwm Community Council – Phase 2

Audit notices required by Regulations

Appendix 4 Co-option Notice

NOTICE OF CO-OPTIONHYSBYSIAD O GYFETHOL

English below.

HYSBYSIAD O GYFETHOL
Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru 2011

Cyngor Cymuned Cilycwm

Ward (os yn berthnasol) – DE
RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod 1 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod, a bod y Cyngor

Cymuned yn bwriadu cyfethol.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hơn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

  1. (a)  wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  2. (b)  yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n
  3. (c)  denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod neu

(ch) wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.

Mae rhai pobl benodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedi y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar. Mae’r cyfrifoldeb yn eistedd gyda’r ymgeisydd i sicrhau eu bod yn gymwysedig i ymgeisio.

Llofnodwyd Joy Waters Dyddiwyd 16/05/2022 Clerc y Cyngor

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd(i) gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar cilycwm.cc@outlook.com
erbyn 6ed Mehefin, 2022

Appendix 4 Co-option Notice

NOTICE OF CO-OPTION Section 116 Local Government (Wales) Measure 2011 Cyngor Cymuned Cilycwm Community Council

Community Ward (if applicable) – South

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 1 vacancy has occurred in the office of Councillor for the above mentioned Community/Ward, and the Community Council intends to co-opt. Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council. You must be a British, Commonwealth, Irish or a European Union citizen and be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria:*

  1. (a)  registered as a local government elector for the area named above; or
  2. (b)  during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant

land or other premises in the community named above; or
(c) your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or (d) you have during the whole of the last 12 months resided in the Community or with 4.8 kilometres of it.

Certain people are disqualified from standing, and these include paid officers of the community council, anyone subject to bankruptcy restriction orders and those subject to recent sentences of imprisonment. It is the responsibility of the candidate to ensure that they are qualified to stand.

Signed Joy Waters Dated 16/05/2022 Clerc y Cyngor / Clerk to the Council

If you wish to be considered for co-option for the vacant seats or want more information regarding the role of a Community Councillor please contact the Proper Officer, Clerk to the Council Community at cilycwm.cc@outlook.com
by 06/06/2022


Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Cilycwm Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Cymuned Cilycwn  gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Joy Waters

Clerk/Clerc

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

To download this Notice – please click here.

Certification and approval of annual accounts for 2019-20

To download this Notice – please click here.

Councillors Expenses for 2019 – 2020 Financial Year.

To download this Notice please click here.

Annual Return for year ended 31 March 2020

To download the Notice please click here.

Supplementary Information to 2019-2020 Audit

To download the Notice – please click here

Cilycwm Community Council Summary of receipts and Payments 2019/2020 – part 1

To download the Notice – please click here

Cilycwm Community Council Summary of receipts and Payments 2019/2020 – part 2

To download the Notice – please click here

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004 –Financial year ended 31 March 2020 

To download the Notice please click here.

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

Cilycwm Community Council

Financial year ended 31 March 2020

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

Cilycwm Community Council – Environmental and Biodiversity Statement

You can read the CCC statement on Environmental and Biodiversity

– please click here

Notice of Conclusion of Audit 31st March 2019

This document is now available – please click here.

Auditor General for Wales’ Audit Certificate. 20th Sept. 2019

This document is now available – please click here.

Auditor General for Wales’ Audit Report. 20th Sept. 2019

This document is now available – please click here.

Accounting Statements for 2018 – 2019

This document is now available – please click here.

Payments to Members of Cilycwm Community Council for 2018/19

Declarations of Pecuniary/Personal Interest 2018/19

Notice of appointment of the date for the exercise of elector’s rights.

Payments to Members of Cilycwm Community Council for 2016/17

Notice of Appointment of Date for the Exercise of Elector’s Rights.

Declaration of Interests.

The Register of Interests to May 2018

Annual Return 2017 – please click here.

Summary of Accounts – to 31st March 2017

Notice of Conclusion of Audit – 31st March 2107

Notice of Appointment of Date for the Exercise of Elector’s Rights
Notice
Notice
 
 
Notices of Election for County and Community elections.

Below are links for forthcoming Elections – please click on the relevant link to download the information in PDF format.

Notice of Poll – Election of County Councillor 2017 – click here

Notice of Poll – Election of Four Community Councillors 2017 – click here

County Council Election – in Welsh – click here.

County Council Election – in English – click here.

Community Council Election – in Welsh – click here.

Community Council Election – in English – click here.

 

Summary of accounts for the year ended 31 March 2016

The Summary of accounts for the year ended 31 March 2016 are available – please click here

The Annual Return for the year ended 31 March 2016

The accounting statement for 2015-2016 for the Cilycwm Community Council can now be downloaded – please click here.

Notice of Co-Option

coop


Conclusion of Council Audit 2016 – in English and Cymraeg

english-v
v-cymraeg

Below are the Notices of Conclusion of Audit 2015, in both English and Welsh.

Welsh version – click here

English version – click here

The Accounting statements for the year ended 30th March 2015 are available – please click here.

Summary of accounting statements for the year ended 31 March 2015

The Summary is now available for download – please click here.